Piesakoties dalībai SIA Ziedu enerģija piedāvātajā nodarbību ciklā, seminārā vai izglītības programmā, starp dalībnieku un SIA „Ziedu enerģija” stājas spēkā distances līgums

DISTANCES LĪGUMS

Baha ziedu terapijas praktiķa konsultanta kursam, starptautiskajam Healing Herbs kursam, pašizziņas un pašizaugsmes kursam “No kurienes nāku, kurp dodos?” un “Vēl soli tuvāk sev”, pāru kursam “Esam vienā laivā un vienā upē”, kā arī visiem citiem tīmeklā vietnē ziedu-energja.lv piedāvātajām nodarbībām un semināriem.

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:

(1) Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ziedu enerģija”, reģ. nr.: 40003989503, PVN maksātāja nr.: LV40003989503; juridiskā adrese: Rīga, Graudu iela 61a, LV-1058, biroja adrese: Rīga, Graudu iela 61C, LV-1058 (turpmāk tekstā SIA „Ziedu enerģija”) un

(2) fizisku personu (turpmāk tekstā Klients), kas piesaka savu dalību sistēmiskās dienas semināriem tīmekļa vietnē ziedu-energija.lv (turpmāk tekstā Pakalpojums).

Klients, piesakoties Pakalpojuma saņemšanai, apstiprina, ka ir iepazinies ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem:

  1. PAKALPOJUMA APRAKSTS

1.1. Pakalpojumu sniedz SIA „Ziedu enerģija”.

1.2. Ar Pakalpojuma detalizētu aprakstu, saturu un cenrādi Klients var iepazīties tīmekļa vietnes ziedu-energija.lv sadaļā „Semināri, izglītības programmas” un “Nodarbibas”, kā arī zvanot pa tālruni: 29445643.

1.3. Pakalpojuma cenā iekļauts PVN (21%).

1.4. SIA „Ziedu enerģija” patur tiesības mainīt cenrādi. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pieteikšanās brīdī esošā Pakalpojuma cena.

 2. PIETEIKŠANĀS PAKAPLOJUMA SAŅEMŠANAI

2.1. Lai pieteiktos Pakalpojuma saņemšanai, Klients aizpilda pieteikuma veidlapu, kas atrodama SIA „Ziedu enerģija” mājaslapā ziedu-energija.lv.

2.2. Lai aizpildītu pieteikuma veidlapu, Klientam jāsniedz informācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kas nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai un SIA „Ziedu enerģija” grāmatvedībai. Klienta sniegtā informācija tiek apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

2.3. Pieteikuma veidlapā Klients atzīmē sev vēlamo pakalpojumu (semināru, nodarbību ciklu, izglītības programmu, kursu).

2.4. SIA Ziedu enerģija apstiprina saņemto pieteikuma veidlapu, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz Klienta norādīto e-pasta adresi, kā arī rēķinu par pakalpojuma sniegšanu.

2.5. SIA Ziedu enerģija apstiprinājuma elektroniskā pasta vēstulē sniedz informāciju par dalības vietas rezervāciju vai citu informāciju, ja dalības vietu nav iespējams rezervēt.

2.6. SIA Ziedu enerģija apstiprinājums uzskatāms tikai par dalības vietas rezervāciju. Dalības vieta Klientam tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad Klients veicis samaksu par pakalpojuma saņemšanu.

 3. SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Klients izvēlas sev atbilstošāko samaksas grafiku saskaņā ar tīmekļa vietnē ziedu-energija.lv publicēto informāciju.

3.2. Par Pakalpojumu Klients norēķinās saskaņā ar izvēlēto samaksas grafiku – ar pārskaitījumu uz SIA „Ziedu enerģija” bankas kontu pēc SIA „Ziedu enerģija” izrakstītā rēķina nosūtīšanas uz Klienta elektroniskā pasta adresi vai pirms nodarbībām, ja tāda iespēja tiek piedāvāta.

 4. PAKALPOJUMA SATURS UN SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pakalpojuma cenā iekļauts tas nodarbību, kursa, semināra utt. saturs saskaņā ar piedāvājumu, kas publicēts tirdzniecības vietnē ziedu-energija.lv sadaļā “Semināri”.

4.2. Pakalpojuma saturs atrodams tīmekļa vietnē ziedu-energija.lv.

 5. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

5.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Klients ir nosūtījis pieteikuma veidlapu saskaņā ar Līguma 2.sadaļas noteikumiem.

5.3. Ja Klients izmanto Līguma 5.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, SIA „Ziedu enerģija” atmaksā Klientam visas viņa veiktās iemaksas Pakalpojuma saņemšanai.

5.4. Ja Klients ir veicis samaksu par Pakalpojumu, taču vēlas atkāpies no Līguma ne mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas pirmās dienas SIA „Ziedu enerģija” atmaksā Klientam 50% no veiktajām iemaksām Pakalpojuma saņemšanai.

5.5. Atkāpjoties no Līguma mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas pirmās dienas, iemaksātās summas Pakalpojuma saņemšanai Klientam netiek atmaksātas.

5.6. Ja Klients Pakalpojumam piesakās mazāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas pirmās dienas un ir veicis pilnu vai daļēju samaksu par Pakalpojumu, Klienta iemaksātās summas Pakalpojuma saņemšanai netiek atmaksātas un Klientam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

 6. PAKALPOJUMA MAKSAS ATMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. Ja Klients atkāpjas no Līguma un saskaņā ar Līguma 5.1. un 5.4. punkta noteikumiem viņam ir tiesības saņemt iemaksātās summas Pakalpojuma saņemšanai, Klients aizpilda atteikuma veidlapu, kuru var atrast interneta tirdzniecības vietnes ziedu-energija.lv sadaļā „Semināri”, un SIA „Ziedu enerģija” konkrēto summu pārskaita uz Klienta bankas kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad SIA „Ziedu enerģija” saņēma Klienta aizpildītu atteikuma veidlapu saskaņā ar Līguma 6.1. punkta noteikumiem.

6.1. Atteikuma veidlapu Klients nosūta elektroniski uz e-pasta adresi sistemiski@gmail.com vai nodod SIA „Ziedu enerģija” birojā Rīgā, Graudu ielā 61C.

 7. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Klienta pienākums ir iepazīties ar Līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanas un saņemšanas kārtību, un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu. 

7.2. Klients ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzējpusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā.

7.3. Klienta pienākums ir veikt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  1. SIA „ZIEDU ENERĢIJA” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. SIA „Ziedu enerģija” apņemas piedāvāt Klientam augstas kvalitātes Pakalpojumu.

8.2. SIA „Ziedu enerģija” apņemas izmantot Klienta norādīto personisko informāciju tikai Pakalpojuma sniegšanai, kā arī grāmatvedībā. Klienta sniegtā informācija netiek izmantota cita veida datu apstrādē, kā arī netiek nodota trešajām personām komerciālos nolūkos.

8.3. SIA „Ziedu enerģija” patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi, Pakalpojuma saturu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi SIA „Ziedu enerģija” tīmekļa vietnē ziedu-energija.lv. Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtījuma brīdī esošā informācija un cena.

 9.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

SIA „Ziedu enerģija” aicina Klientu visus strīdus risināt sarunu ceļā.  Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

10.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir aizpildījis un elektroniskā pasta veidā nosūtījis SIA „Ziedu enerģija” pieteikuma veidlapu saskaņā ar Līguma 2. sadaļas noteikumiem.

10.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

 1.06.2020.